Adverbios: junto al verbo

προσδιορίζοντας ρήματα, λέξεις, προτάσεις...

27/04/2016 by in category Diccionario, Gramática with 0 and 1
Home > Entradas > El Español > Diccionario > ADVERBIOS: JUNTO AL VERBO

el gato negro está…

GATOS1
delante del blanco

.

GATOS2
frente al blanco

.

GATOS3
debajo del blanco

.

GATOS4
encima del blanco

.

GATOS5
al lado del blanco

.

GATOS6

detrás del blanco

Adverbios de lugar
Τοπικά επιρρήματα

αλλού en otro lugar
ανάμεσα entre, en medio
ανατολικά al este
απέναντι enfrente
αριστερά a la izquierda
βόρεια al norte
γύρω alrededor
δεξιά a la derecha
δίπλα al lado
δυτικά al oeste
εδώ aquí, acá
εδώ κι εκεί acá y allá
εκεί ahí, allí
εκεί πέρα allá
έξω fuera
επάνω encima, sobre
κάπου en algún lugar
κάτω abajo
από κάτω debajo
κοντά cerca
μακριά lejos
μέσα dentro
μεταξύ entre
μπροστά delante
νότια al sur
ολόγυρα por todas partes
όπου donde
οπουδήποτε dondequiera
παντού en todas partes
πάνω arriba
πιο πέρα más allá
πίσω atrás
από πίσω detrás
πλάι cerca
πουθενά en ninguna parte
χαμηλά bajo
χώρια aparte
ψηλά alto

Adverbio. Palabra invariable cuya función consiste en complementar la significación del verbo, de un adjetivo, de otro adverbio y de ciertas secuencias.

Adverbios de tiempo
Χρονικά επιρρήματα

αδιάκοπα continuamente
ακόμα (-η) todavía, aún
άλλοτε en otro tiempo
αμέσως enseguida
απόψε esta noche
αργά tarde
αύριο mañana
γρήγορα rápidamente
εγκαίρως oportunamente
εν τω μεταξύ mientras
έπειτα después
ευθύς αμέσως directamente
εφέτος este año
ήδη, πια ya
κάθε τόσο de tanto en tanto
κάποτε alguna vez
κάπου-κάπου a veces
κατόπιν después
κιόλας ya
μεθαύριο pasado mañana
μετά después
μόλις apenas
νωρίς pronto, temprano
ξανά de nuevo
όποτε, όταν cuando
οποτεδήποτε cuando quiera
πάλι otra vez
πάντα siempre
πέρυσι el año pasado
ποτέ nunca, jamás
πότε-πότε de vez en cuando
που και που de cuando en cuando
πριν antes
πρόπερσι hace dos años
προχθές anteayer
πρώτα en primero
σήμερα hoy
στο μέλλον en el futuro
στο παρελθόν en el pasado
στο παρόν en el presente
συνάμα a la vez
συνήθως habitualmente
συχνά frecuentemente
τότε entonces
του χρόνου el año próximo
τώρα ahora
ύστερα después
χθες ayer

El adverbio, a diferencia del artículo, es una forma invariable. No tiene accidentes de género, número, persona o tiempo.

Adverbios de modo
Τροπικά επιρρήματα

ακριβώς exactamente
αλλιώς de otro modo
διαρκώς continuamente
δύσκολα difícilmente
εντελώς completamente
επίσης también, además
έτσι así
εύκολα fácilmente
ευτυχώς afortunadamente
ιδίως en especial
καθώς apenas, como
κακά mal
καλά bien
καλύτερα mejor
κάπως de alguna manera
κυρίως sobretodo
μαζί junto
μεμιάς en seguida
μονάχα solamente
μόνο solo
μονομιάς de una vez
ξαφνικά de repente
σιγά despacio
ταχέως deprisa
τυχαία casualmente
χειρότερα peor
χωριστά por separado
ως, σαν como

El adverbio de modo puede formarse mediante la adición del sufijo –mente al final de algunos adjetivos femeninos en singular.

Adverbios de cantidad
Ποσοτικά επιρρήματα

αρκετά bastante
εξίσου por igual
καθόλου en absoluto
κάτι algo
κάτω por debajo
λιγάκι un poquito
λίγο poco
λιγότερο menos
μάλλον mejor, más bien
μισό medio
μόλις apenas
μόνο sólo
ολότελα completamente
όσο cuanto
πάνω από por encima
πάνω-κάτω más o menos
περιλαμβανομένου incluso
περίπου aproximadamente
περισσότερο más
πιο más
πολύ muy, mucho
πόσο tan, tanto
λίγο-λίγο poco a poco
σχεδόν casi
τίποτα nada
τόσο tan, tanto
τουλάχιστον al menos
υπερβολικά demasiado

Los gramáticos griegos fueron los primeros en describir y nombrar los adverbios: επίρρημα (επί + ρήμα) = epírima, es decir, «ad-verbio», junto al verbo.

Adverbios de afirmación
Επιρρήματα κατάφασης

αληθώς verdaderamente
αναμφίβολα sin duda
βεβαίως ciertamente
επίσης también
μάλιστα desde luego
ναι
ομοίως asimismo
πράγματι efectivamente
σίγουρα seguro
σωστά exactamente

Adverbios de negación
Επιρρήματα άρνησης

όχι, δεν, μη no
ούτε tampoco
ποτέ nunca, jamás
με κανένα τρόπο de ningún modo
με κανένα τρόπο ni por asomo

Adverbios de duda
Επιρρήματα δισταγμού

άραγε acaso
δήθεν como si, como por
ίσως quizá, quizás
πιθανά probablemente
τάχα como si

Adverbios interrogativos
Ερωτηματικά επιρρήματα

γιατί; ¿por qué?
πόσο; ¿cuánto?
πότε; ¿cuándo?
πού; ¿dónde?
πώς; ¿cómo?

© griegos aficionados a la lengua española