Adverbios: junto al verbo

προσδιορίζοντας ρήματα, λέξεις, προτάσεις...

27/04/2016 by in category Gramática, Diccionario with 0 and 1
Home > Entradas > El Español > Gramática > ADVERBIOS: JUNTO AL VERBO

el gato negro está…

GATOS1
delante del blanco

.

GATOS2
frente al blanco

.

GATOS3
debajo del blanco

.

GATOS4
encima del blanco

.

GATOS5
al lado del blanco

.

GATOS6

detrás del blanco

Adverbios de lugar
Τοπικά επιρρήματα

αλλούen otro lugar
ανάμεσαentre, en medio
ανατολικάal este
απέναντιenfrente
αριστεράa la izquierda
βόρειαal norte
γύρωalrededor
δεξιάa la derecha
δίπλαal lado
δυτικάal oeste
εδώaquí, acá
εδώ κι εκείacá y allá
εκείahí, allí
εκεί πέραallá
έξωfuera
επάνωencima, sobre
κάπουen algún lugar
κάτωabajo
από κάτωdebajo
κοντάcerca
μακριάlejos
μέσαdentro
μεταξύentre
μπροστάdelante
νότιαal sur
ολόγυραpor todas partes
όπουdonde
οπουδήποτεdondequiera
παντούen todas partes
πάνωarriba
πιο πέραmás allá
πίσωatrás
από πίσωdetrás
πλάιcerca
πουθενάen ninguna parte
χαμηλάbajo
χώριαaparte
ψηλάalto

Adverbio. Palabra invariable cuya función consiste en complementar la significación del verbo, de un adjetivo, de otro adverbio y de ciertas secuencias.

Adverbios de tiempo
Χρονικά επιρρήματα

αδιάκοπαcontinuamente
ακόμα (-η)todavía, aún
άλλοτεen otro tiempo
αμέσωςenseguida
απόψεesta noche
αργάtarde
αύριοmañana
γρήγοραrápidamente
εγκαίρωςoportunamente
εν τω μεταξύmientras
έπειταdespués
ευθύς αμέσωςdirectamente
εφέτοςeste año
ήδη, πιαya
κάθε τόσοde tanto en tanto
κάποτεalguna vez
κάπου-κάπουa veces
κατόπινdespués
κιόλαςya
μεθαύριοpasado mañana
μετάdespués
μόλιςapenas
νωρίςpronto, temprano
ξανάde nuevo
όποτε, ότανcuando
οποτεδήποτεcuando quiera
πάλιotra vez
πάνταsiempre
πέρυσιel año pasado
ποτέnunca, jamás
πότε-πότεde vez en cuando
που και πουde cuando en cuando
πρινantes
πρόπερσιhace dos años
προχθέςanteayer
πρώταen primero
σήμεραhoy
στο μέλλονen el futuro
στο παρελθόνen el pasado
στο παρόνen el presente
συνάμαa la vez
συνήθωςhabitualmente
συχνάfrecuentemente
τότεentonces
του χρόνουel año próximo
τώραahora
ύστεραdespués
χθεςayer

El adverbio, a diferencia del artículo, es una forma invariable. No tiene accidentes de género, número, persona o tiempo.

Adverbios de modo
Τροπικά επιρρήματα

ακριβώςexactamente
αλλιώςde otro modo
διαρκώςcontinuamente
δύσκολαdifícilmente
εντελώςcompletamente
επίσηςtambién, además
έτσιasí
εύκολαfácilmente
ευτυχώςafortunadamente
ιδίωςen especial
καθώςapenas, como
κακάmal
καλάbien
καλύτεραmejor
κάπωςde alguna manera
κυρίωςsobretodo
μαζίjunto
μεμιάςen seguida
μονάχαsolamente
μόνοsolo
μονομιάςde una vez
ξαφνικάde repente
σιγάdespacio
ταχέωςdeprisa
τυχαίαcasualmente
χειρότεραpeor
χωριστάpor separado
ως, σανcomo

El adverbio de modo puede formarse mediante la adición del sufijo –mente al final de algunos adjetivos femeninos en singular.

Adverbios de cantidad
Ποσοτικά επιρρήματα

αρκετάbastante
εξίσουpor igual
καθόλουen absoluto
κάτιalgo
κάτωpor debajo
λιγάκιun poquito
λίγοpoco
λιγότεροmenos
μάλλονmejor, más bien
μισόmedio
μόλιςapenas
μόνοsólo
ολότελαcompletamente
όσοcuanto
πάνω απόpor encima
πάνω-κάτωmás o menos
περιλαμβανομένουincluso
περίπουaproximadamente
περισσότεροmás
πιοmás
πολύmuy, mucho
πόσοtan, tanto
λίγο-λίγοpoco a poco
σχεδόνcasi
τίποταnada
τόσοtan, tanto
τουλάχιστονal menos
υπερβολικάdemasiado

Los gramáticos griegos fueron los primeros en describir y nombrar los adverbios: επίρρημα (επί + ρήμα) = epírima, es decir, «ad-verbio», junto al verbo.

Adverbios de afirmación
Επιρρήματα κατάφασης

αληθώςverdaderamente
αναμφίβολαsin duda
βεβαίωςciertamente
επίσηςtambién
μάλισταdesde luego
ναι
ομοίωςasimismo
πράγματιefectivamente
σίγουραseguro
σωστάexactamente

Adverbios de negación
Επιρρήματα άρνησης

όχι, δεν, μηno
ούτεtampoco
ποτέnunca, jamás
με κανένα τρόποde ningún modo
με κανένα τρόποni por asomo

Adverbios de duda
Επιρρήματα δισταγμού

άραγεacaso
δήθενcomo si, como por
ίσωςquizá, quizás
πιθανάprobablemente
τάχαcomo si

Adverbios interrogativos
Ερωτηματικά επιρρήματα

γιατί;¿por qué?
πόσο;¿cuánto?
πότε;¿cuándo?
πού;¿dónde?
πώς;¿cómo?

Add comment

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© griegos aficionados a la lengua española