CV – Currículum vítae

συμπληρώνοντας σωστά το βιογραφικό σας

22/09/2015 by in category Educación, Diccionario with 0 and 15
Home > Entradas > Sociedad > Educación > CV – CURRÍCULUM VÍTAE

Το βιογραφικό σημείωμα είναι ένα έγγραφο που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση του υποβάθρου και των δεξιοτήτων ενός ατόμου. Είναι από τα πρώτα πράγματα από τα οποία βλέπει ένας πιθανός εργοδότης για να επιλέξει τους αιτούντες, οι οποίοι θα περάσουν από συνέντευξη.

Un currículum vítae es el documento que resume los datos y experiencias más importantes de una persona. El término suele aplicarse a la búsqueda de trabajo. El aspirante a un empleo debe presentar un documento con todo lo que ha hecho hasta la fecha, a modo de resumen de sus méritos.

Προσωπικές πληροφορίες

 • Φωτογραφία
 • Όνομα(-τα) και Επώνυμο(-α)
 • Ημερομηνία γέννησης / Ηλικία
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
  (οδός και αριθμός)
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Πόλη και Χώρα
 • Τηλέφωνο(-α)
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Ιστοσελίδα / Ιστολόγιο
 • Υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων
  (π.χ. GoogleTalk, Skype κ.ά.)

Información
personal

 • Foto
 • Nombre(s) y Apellido(s)
 • Fecha de nacimiento / Edad
 • Dirección postal
  (nombre y número de la calle)
 • Código postal
 • Localidad y País
 • Teléfono(s)
 • Correo electrónico
 • Página web / Blog
 • Mensajería instantánea
  (es decir GoogleTalk, Skype etc.)

Επαγγελματική εμπειρία

Δώστε έμφαση στην εργασιακή σας εμπειρία που προσθέτει κύρος στο βιογραφικό σας. Προσθέστε διαφορετικές εισαγωγές για κάθε εργασιακή εμπειρία. Ξεκινήστε από την πιο πρόσφατη.

 • Ημερομηνία: από … έως …
 • Απασχόληση, θέση που κατείχατε
 • Εργοδότης
 • Πόλη και Χώρα

Experiencia profesional

Céntrese en la experiencia profesional que aporte un valor añadido a su candidatura. Describa separadamente cada experiencia, comenzando por la más reciente.

 • Fecha: de … a …
 • Puesto o cargo ocupados
 • Empleador
 • Localidad y País

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Περιγράψτε την εκπαίδευση και κατάρτισή σας, εστιάζοντας σε γνωστικά πεδία σχετικά με την αίτησή σας.

 • Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος
 • Oργανισμός που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση
 • Πόλη και Χώρα

Educación y formación

Céntrese en la educación y cursos de formación que son relevantes para su solicitud.

 • Título de la cualificación obtenida
 • Οrganización que ha impartido la educación o la formación
 • Localidad y País

Ατομικές δεξιότητες

Προσδιορίστε το πλαίσιο στο οποίο αποκτήθηκαν.

 • Μητρική γλώσσα
 • Λοιπές γλώσσες
 • Επίπεδο (κατανόηση / ομιλία / γραφή)
 • Δίπλωμα(-τα) ή πιστοποιητικό(-ά)
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικές, διαχειριστικές και επαγγελματικές δεξιότητες
 • Συστάσεις

Competencias personales

Especifique en qué contexto han sido adquiridas.

 • Lengua materna
 • Otros idiomas
 • Νivel (comprender / hablar / expresión escrita)
 • Título(s) o certificado(s)
 • Competencias comunicativas
 • Competencias de organización, gestión, relacionadas con el empleo
 • Referencias

Βασικές αρχές για ένα καλό Βιογραφικό

1. Επικεντρωθείτε στα ουσιώδη
Οι εργοδότες ασχολούνται μόνο μερικά δευτερόλεπτα με κάθε βιογραφικό.

2. Επιδείξτε σαφήνεια και συνοπτικότητα
Χρησιμοποιείτε σύντομες φράσεις. Επικεντρωθείτε στα στοιχεία της κατάρτισης και της επαγγελματικής σας εμπειρίας που είναι σχετικά με την επιθυμητή θέση εργασίας.

3. Προσαρμόστε το στη θέση για την οποία κάνετε αίτηση
Τονίστε τα δυνατά σας σημεία που καλύπτουν τις ανάγκες του εργοδότη και εστιάστε στις δεξιότητες που ταιριάζουν στην αιτούμενη θέση εργασίας.

4. Δώστε προσοχή στην παρουσίαση του βιογραφικού σας
Παρουσιάστε με σαφήνεια και με λογική σειρά τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, ώστε να προβάλετε τα πλεονεκτήματά σας.

5. Ελέγξτε το αφού το ολοκληρώσετε
Προσοχή στην ορθογραφία και τη στίξη. Ζητείστε από κάποιο να ελέγξει αν το περιεχόμενο του βιογραφικού σας είναι σαφές και εύκολα κατανοητό.

Principios básicos para un buen currículum vítae  (CV)

1. Céntrese en lo esencial
Un empleador dedica menos de un minuto a examinar un CV antes de decidir en una primera selección si rechazarlo

2. Sea claro y conciso
Use frases cortas. Concéntrese en los aspectos relevantes de su formación y de su experiencia profesional.

3. Adapte siempre su CV de manera que se adecúe al puesto que solicita
Destaque sus puntos fuertes en relación con lo que necesita el empleador y céntrese en las competencias que se adecúan al puesto solicitado.

4. Cuide la presentación de su CV
Presente sus competencias y habilidades de una forma clara y lógica, de manera que destaquen sus puntos fuertes.

5. Revise su CV una vez cumplimentado
Cuide la ortografía y la puntuación. De a leer su CV a una tercera persona, de modo que se asegure de que el contenido es claro y comprensible.

_ Δημιουργήστε το CV σας διαδικτυακά

_ Cree su CV en pantalla

© griegos aficionados a la lengua española